Bestyrelsen

Formand Flemming Wichmann. Stifter og medlem siden 1990.
flemmingwichmann@icloud.com

Næstformand Albert Wichmann. Medlem siden 1995.
koordinatorwichmann@gmail.com

Sekretær Janne Dyving. Medlem siden 1990.
janne.dyving@gmail.com

Suppleant Jack Nielsen.
jacknielsen1205@gmail.com

Kasserer Linda Andersen.
la@containercare.dk

Grafisk redaktør Hanne Vestergaard. Medlem siden 2009.
h@nnev.dk

Korrektør Mads Rønsholt Andersen. Medlem siden 2009.
mads@roensholt.org

Læs Helleruplund Kunstforenings regskab for 2016: HLK_regnskab_2017

Referat af Helleruplund Kunstforenings 27. ordinære Generalforsamling: Mandag den 27. marts 2017 kl. 19,30:
1. Åbning af generalforsamlingen af kunstforeningens formand Flemming Wichmann med en særlig velkomst til Kgl. Skuespiller Niels Hinrichsen.
2. Valg af dirigent og referent: Følgende blev valgt: Til dirigent: Leo Lundø; til     referent: Janne Dyving.
FW giver ordet til dirigenten som takker for valget. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed lovlig. Dirigenten meddeler, at punkt 5 udgår.
3. Beretning fra bestyrelsen ved formand FW: Medlemmer 23 enkelte og 14 dobbelte, vi er således d.d. 51 medlemmer. – Formanden sagde tak til Menighedsrådet for at lægge lokaler til kunstforeningens virksomhed, sagde tak til kunstnerne, der udstiller con amore, sagde tak til de mange, der ydede en frivillig indsats for kunstforeningen, samt til Villabyerne, der altid giver vore arrangementer fin omtale. – Formanden forhørte sig, om han skulle gennemgå årets udstillinger og forsamlingen enedes om, at dette ikke var nødvendigt, da de fleste havde set udstillingerne og deltaget i enten ferniseringerne eller salonerne. Vores hjemmeside viser i øvrigt, hvad der er sket – også, at vi har udstillet ca. 170 kunstnere gennem de 27 år. – Formanden nøjedes med at understrege, at vore ferniseringer er godt besøgte, men vore saloner er først nu godt på vej (mellem 8 og 24 deltagere) og kom kort ind på økonomien ved at understrege, at den store nedgang i medlemstallet, der gav en dårlig økonomi sidste år, er vendt. Vi har fået flere medlemmer (endog 2 nye medlemmer i aften). Alle har i dag accepteret, at alt går over mail. Det har hjulpet både på medlemstallet og på økonomien. Måske har det også betydet noget, at vi nu laver en halvårsfolder, der dels reklamerer for kunstforeningen og dels fortæller om udstillingernes halvårstema og hvem der udstiller det kommende halvår. – Bestyrelsen så kunstforeningens fremtid i møde med en vis form for optimisme.
4. Kassereren Linda Bundgård Jensen fremlagde regnskabet for 2016. Vi havde blot 356,00 kr. i underskud. Nedgangen fra sidste år er dermed borte. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
5. Udgår
6. Planer for det kommende år ved formanden: FW og AW er blevet ældre. Det mærkes mest, når de skal hænge malerierne op. Medlemsfremgangen indebærer muligheden af yngre kræfter – men også nye idéer og dermed kan kunstforeningen igen se sin egen fornyelse i møde. Det inspirerer til en ny tørn. – Et andet forhold, der er afklaret og som bevirker, at kunstforeningen kan fortsætte sit virke med frimodighed, er det respektfulde vilkår, som ligger i menighedsrådets holdning til kunstforeningens virke. I efteråret blev det udtrykt, at menighedsrådet ikke er lige begejstret for alle ophængningerne, hvorfor det meddelte kunstforeningen,  at den ved sine udstillinger skulle respektere sognegårdens øvrige brug. Dette er taget ad notam, idet bestyrelsen påpeger, at det aldrig har haft intentioner om ikke at respektere, at sognegården er et kirkeligt kulturhus og samlingssted for mange aktiviteter. – Når et kunstværk berører den enkelte, nærmer vi os det, som god kunst kan. Men det er jo ikke altid det samme værk, der berører alle på samme måde. Derfor kan det ikke forudsættes, at der ikke vil komme kunst, man ikke kan lide, men kunstforeningen vil som altid ikke blot respektere kunsten på dens forudsætning, men også udstillingsstedet på dets forudsætning – og ser også på denne baggrund kunstforeningens fremtid i møde med stor fortrøstning. – Generalforsamlingen blev anmodet om at give udtryk for sin holdning til disse overvejelser, inden man på næste bestyrelsesmøde ville skulle tage fat på planlægningen af kommende ferniseringer. – Generalforsamlingen bakkede bestyrelsen op med akklamation.
7. Års-kontingentet for næste sæson forblev uændret: Medlemskab (enkelt) 175,00 kr.   Dobbeltmedlemskab (samme adresse) 275,00 kr..
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 stk. ulige år): Albert Wichmann, Hanne Vestergaard og Mads Rønsholt var på valg og blev alle genvalgt.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Linda Andersen og Jack Nielsen blev begge genvalgt.
10. Valg af Revisor og Revisorsuppleant: Britta Månsson blev genvalgt som revisor og Christian Damm som revisorsuppleant.
11. Eventuelt: Intet.
Kl. 20.25 afgiver dirigenten sit erhverv.
Referent: JAD